Subtitles for

Poster

Doctor Who - Sixth Season Imdb Flag

  • Year: 2011
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Doctor Who (2011) S06 - The Doctor, the Widow and the Wardrobe - whovian.ir   DoctorSong
زیرنویس فارسی اپیزود ویژه ی «دکتر، بیوه و کمد» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir داستان این اپیزود پس از حوادث فصل ششم اتفاق می افتد  
Farsi/Persian Doctor Who - Season 6 Complete   DoctorSong
زیرنویس فارسی کامل فصل ششم! کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir/www.doctorwho.ir  
Farsi/Persian Doctor Who - Season 6 - doctorwho.ir   DoctorSong
زیرنویس فارسی کامل فصل ششم! کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir/www.doctorwho.ir  
Farsi/Persian Doctor Who - Mini Episode - The Widow, the Doctor and the Wardrobe Prequel - whovian.ir   DoctorSong
زیرنویس فارسی مینی اپیزود «پیش درآمد بیوه، دکتر و کمد» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir  
Farsi/Persian Doctor Who - Mini Episode - The Wedding of River Song Prequel - whovian.ir   DoctorSong
زیرنویس فارسی مینی اپیزود «پیش درآمد عروسی ریور سانگ» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir  
Farsi/Persian Doctor Who - Mini Episode - The Night and the Doctor05 - Up All Night - whovian.ir   DoctorSong
زیرنویس فارسی مینی اپیزود «شب و دکتر: شب زنده داری» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir 
Farsi/Persian Doctor Who - Mini Episode - The Night and the Doctor04 - Last Night - whovian.ir   DoctorSong
زیرنویس فارسی مینی اپیزود «شب و دکتر: آخرین شب» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir  
Farsi/Persian Doctor Who - Mini Episode - The Night and the Doctor03 - First Night - whovian.ir   DoctorSong
زیرنویس فارسی مینی اپیزود «شب و دکتر: اولین شب» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir  
Farsi/Persian Doctor Who - Mini Episode - The Night and the Doctor02 - Good Night - whovian.ir   DoctorSong
زیرنویس فارسی مینی اپیزود «شب و دکتر: شب خوب» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir  
Farsi/Persian Doctor Who - Mini Episode - The Night and the Doctor01 - Bad Night - whovian.ir   DoctorSong
زیرنویس فارسی مینی اپیزود «شب و دکتر: شب بد» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir  
Farsi/Persian Doctor Who - Mini Episode - The Impossible Astronaut Prequel   DoctorSong
زیرنویس فارسی مینی اپیزود «پیش درآمد فضانورد غیر ممکن» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir  
Farsi/Persian Doctor Who - Mini Episode - The Curse of the Black Spot Prequel - whovian.ir   DoctorSong
زیرنویس فارسی مینی اپیزود «پیش درآمد نفرین خال سیاه» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir  
Farsi/Persian Doctor Who - Mini Episode - Space and Time - Part 2 - Time   DoctorSong
زیرنویس فارسی مینی اپیزود «زمان و فضا: قسمت دوم - زمان» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir  
Farsi/Persian Doctor Who - Mini Episode - Space and Time - Part 1 - Space   DoctorSong
زیرنویس فارسی مینی اپیزود «زمان و فضا: قسمت اول - فضا» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir  
Farsi/Persian Doctor Who - Mini Episode - Let's Kill Hitler Prequel - whovian.ir   DoctorSong
زیرنویس فارسی مینی اپیزود «پیش درآمد بریم هیتلر را بکشیم» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir  
Farsi/Persian Doctor Who - Mini Episode - A Good Man Goes to War Prequel - whovian.ir   DoctorSong
زیرنویس فارسی مینی اپیزود «پیش درآمد یک مرد خوب به جنگ میرود» کاری از سایت هووین، طرفداران فارسی زبان دکترهو www.whovian.ir  
Farsi/Persian doctor who S06E13 subtitle by babak 1   manotowow
سریال دکتر هو فصل ششم قسمت سیزدهم بابک - hdrip  
Farsi/Persian doctor who S06E12 subtitle by babak 1   manotowow
سریال دکتر هو فصل ششم قسمت دوازدهم بابک - hdrip  

View all available subtitles (all languages)